Časopis "Autizam"

„AUTIZAM”, časopis za autizam i razvojne poremećaje

 

Časopis „AUTIZAM“ jedan je od elemenata koji doprinosi edukaciji stručnjaka i senzibilizaciji društva o specifičnim potrebama i podršci osobama s poremećajima iz spektra autizma.

Časopis izlazi u kontinuitetu od 1984. do 1991. godine. Kroz razdoblje Domovinskoga rata i poraća časopis ne izlazi, koliko zbog ratnih neprilika u našoj zemlji toliko i zbog promjena koje su uslijedile u odgojno-obrazovnim i zdravstvenim strukturama, a koje su se direktno odrazile i našu ustanovu. Časopis od 1984. godine izlazi pod naslovom „BILTEN“, a od 1990. godine pod naslovom „AUTIZAM“, časopis za autizam i razvojne poremećaje. Časopis je izlazio zajedničkim naporima roditelja Udruge za autizam-Zagreb i Centra za autizam, Zagreb sve do 2009.godine. Od tada do danas izdavanje časopisa je jedna od djelatnosti Centra za autizam.

Cilj je uvijek isti: informirati stručnjake, roditelje, prijatelje o novostima vezanima za ovu problematiku, o novim spoznajama, inicijativama, aktualnim pristupima u rehabilitaciji osoba s poremećajem iz spektra autizma kao i nastojanjima da se poboljša kvaliteta njihova života.

Sadržaji časopisa obuhvaćaju stručne i znanstvene radove s različitih područja znanosti i struka - edukacijsko-rehabilitacijskih, psiholoških, medicinskih, pravnih, socioloških i drugih, te vlastitih iskustava i promišljanja roditelja, vrijednih prijevoda, aktivnosti Centra za autizam i Udruga roditelja djece s autizmom. Posebno smo ponosni na likovno oblikovanje časopisa koji je uvijek oplemenjen dječjim likovnim ostvarenjima. U časopisu se može naći i poneki kratki pismeni sastavak ili priča polaznika i prijatelja Centra, kao i fotografije naših aktivnosti u Centru i u zajednici.

Časopis izlazi jednom godišnje u nakladi od 500 primjeraka i namijenjen je stručnjacima koji se bave edukacijom i rehabilitacijom osoba s poremećajem iz spektra autizma, roditeljima-obiteljima, skrbnicima te svima koji su povezani s osobama s poremećajem iz spektra autizma, uključujući naravno i odgojitelje, liječnike, učitelje, profesore, stručne suradnike, pomoćnike u nastavi. S obzirom na to da se nastojimo približiti svima kojima je podrška u radu s osobama s poremećajem iz spektra autizma potrebna, časopis se distribuira posebnim ustanovama, dječjim vrtićima i osnovnim školama, te drugim institucijama nadležnima za djelatnosti odgoja, obrazovanja, rehabilitacije i socijalne politike u Hrvatskoj.

Vrijedno je također spomenuti da je rad članova uredništva (uključujući uvijek i roditelje djece s autizmom) volonterski i da se radovi autora ne honoriraju. Agencija za komercijalnu djelatnost (AKD) iz Zagreba prepoznala je važnost izdavačke djelatnosti Centra za autizam, te nam dugi niz godina pruža financijsku potporu u tiskanju časopisa. Stoga je ovo prigoda još jednom od srca zahvaliti svim djelatnicima Agencije.

Također se za tehničko-financijske poslove uvijek možemo osloniti na podršku ravnateljice naše ustanove.     

Na kraju spomenimo da časopis razmjenjujemo s drugim stručnim i znanstvenim časopisima iz srodnih područja - Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja, Pediatria Croatica te pedagogijski časopis Napredak, s ciljem suradnje i obostrane stručne koristi.

Sve informacije vezane za časopis „Autizam“ možete dobiti upitom na elektroničku adresu uredništva - casopis@centarzaautizam.hr

 

UPUTE AUTORIMA I SURADNICIMA

Časopis “Autizam” izdaje Centar za autizam Zagreb u kojemu objavljuje stručne i znanstvene radove, preglede, prikaze iz prakse, osvrte, prikaze knjiga, priloge, iskustva iz edukacijsko-rehabilitacijske, odgojno-obrazovne prakse i drugih srodnih disciplina, iskustva roditelja djece s poremećajem iz spektra autizma i drugim razvojnim poremećajima, te aktivnosti iz života i rada osoba s poremećajem iz spektra autizma, onih s teškoćama u razvoju kao i onih „tipičnoga“ razvoja. Časopis također objavljuje likovne i literarne radove polaznika Centra za autizam Zagreb. Časopis izlazi jednom godišnje. Sadržaji (članci) iz časopisa „Autizam“ smiju se koristiti u odgojno-obrazovne, rehabilitacijske i istraživačke svrhe. Članci objavljeni u časopisu „Autizam“ smiju se objavljivati u drugim časopisima. Autori članaka odgovorni su za pravilno navođenje izvora korištenih u radu i zaštitu ispitanika u skladu s Etičkim kodeksom Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju (2006).

PREDAJA RADA

Rukopis se dostavlja pisan u skladu s pravilima hrvatskoga standardnoga jezika na adresu elektroničke pošte časopisa: casopis@centarzaautizam.hr

 

FORMAT I OPSEG RADOVA

Radovi mogu biti opsega do deset stranica. Stranice je potrebno numerirati, a slike, tablice, sheme i grafikoni također trebaju biti numerirani, imati naslov te biti jasno vidljivi i u crno-bijeloj tehnici, u zasebnome dokumentu. Potrebno je koristiti jedan i pol prored, obostrano poravnanje, veličinu slova 12 točaka Times New Roman. Poslani rukopis mora imati naslovnu stranicu s naslovom rada, imenom i prezimenom svih autora, titulom, adresom ustanove/ustanova te adresu, broj telefona i adresu elektroničke pošte autora za korespondenciju.

Stručni radovi trebaju biti oblikovani kroz poglavlja: Uvod; Postupci/Metode; Rezultati/Rasprava; Zaključak te Literatura.

Uvod - navodi se svrha rada i razlog provedbe.

Postupci/Metode - instrumenti korišteni za procjenu, odabrani uzorak, postupak istraživanja.

Rezultati/Rasprava - rezultate potkrijepiti deskriptivno statistički i opisati postupak, tablični i grafički prikaz treba imati jasan slijed i sažet tekst; u Raspravi naglasiti bitne aspekte i zaključke koji proizlaze iz nje; zaključak se izvodi na osnovi vlastitih rezultata.

Tablice/Slike - potrebno ih je poslati kao poseban prilog s nazivom tablice/slike i mjestom u tekstu.

Pokrate - treba rabiti samo standardne kratice. Puni pojam za koji se rabi kratica mora biti naveden pri prvom korištenju kratice u tekstu. Kratice treba izbjegavati u naslovu rada.

Popis literature treba sadržavati samo onu spominjanu u referencijama, referencije se navode abecednim redom bez numeriranja. Za oblikovanje referencija u tekstu i popisu literature koristiti APA stil.

Objavljujemo radove koji su izlagani i/ili objavljeni u drugim časopisima ili zbornicima. U tom slučaju potrebno je navesti na početku rada kada je i gdje je rad objavljen. Npr. Rad je izlagan i objavljen u zborniku radova 10. Kongresa Saveza edukacijskih rehabilitatora Hrvatske „Poticajno okruženje za cjeloživotno učenje“ u Varaždinu, 24. - 25. travnja 2014. godine

Zahvale - navode se svi suradnici koji nisu zadovoljili kriterije za objavu rada, tehnička i/ili opća podrška, financijska i materijalna potpora.

 

Članke koji ne udovoljavaju navedenim uvjetima Uredništvo neće razmatrati. Rukopisi i prilozi se ne vraćaju. Izneseni stavovi predstavljaju mišljenje autora, te nisu nužno i stavovi Uredništva. Objavljeni radovi se ne honoriraju.

Za detaljnije informacije možete se obratiti na adresu elektroničke pošte časopisa: casopis@centarzaautizam.hr

Rok za predaju radova je 25. travnja 2022.

 

Adresa uredništva:

Uredništvo časopisa „AUTIZAM“
Centar za autizam, Zagreb, Ljevakovićeva 30a

Adresa elektroničke pošte: casopis@centarzaautizam.hr

Kalendar šk.god.2023/24

Tražilica