Zahtjev za pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje Centar za autizam ostvaruje se sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN, 25/13, 85/15).

Zahtjev za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti:

- pisanim putem na adresu Centar za autizam, Dvorničićeva 6, Zagreb, ili
- elektroničkim putem, na e-mail: ured@centar-za-autizam-zg-skole.hr, ili
- telefonom, na broj +3851 2853 717, ili
- faxom, na broj: +3851 2856 756, ili
- osobno u Tajništvu Centra za autizam

Kontakt službenika za informiranje:
e-mail: ured@centar-autizam-zg.skole.hr 

Centar za autizam ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije Povjerenika za informiranje.

Priloženi dokumenti:

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

 

 

Kalendar šk.god.2023/24

Tražilica